Privacybeleid

Deze website is eigendom van vzw Het Bataljong (ondernemingsnummer 0628.721.039), hierna “Het Bataljong” genoemd.

Adres maatschappelijke zetel: Harelbeeksestraat 11, 8500 Kortrijk, België

e-mail: info@hetbataljong.be

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Het Bataljong of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Het Bataljong levert grote inspanningen opdat de ter beschikkig gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zo zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze pagina’s of websites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Het Bataljong kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van (de informatie op) deze of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

Het Bataljong engageert zich voor de bescherming van jouw persoonsgegevens en draagt de privacy van de gebruikers van haar website, klanten en contacten in de ruime zin hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij al het mogelijke in het werk stellen om zoveel mogelijk jouw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat je ons met een gerust en gerechtvaardigd gevoel jouw gegevens kan toevertrouwen, zonder dat daarvan misbruik wordt gemaakt.

 

Tijdens jouw bezoek aan onze website, wanneer wij een dienst voor je uitvoeren of wij met je communiceren is het mogelijk dat je met ons persoonlijke informatie deelt, zodat wij je niet enkel kunnen identificeren als individu (zoals bijvoorbeeld jouw naam en voornaam, e-mailadres, thuisadres, vast of mobiel telefoonnummer, geboortedatum enz.) maar tevens ook op jouw vragen kunnen antwoorden of diensten kunnen leveren. Dit zijn de persoonsgegevens waarover hieronder gesproken wordt. Door het gebruik van onze website www.hetbataljong.be en onze diensten aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring, de cookieverklaring alsook de algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Wat kan er verstaan worden onder de “verwerking van gegevens” en wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

Elk soort van behandeling van persoonsgegevens wordt hiermee bedoeld. Dit begrip bevat o.m. een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt via deze website en andere wijzen waarop Het Bataljong deze gegevens kan ontvangen, zoals mondeling, via e-mail, briefwisseling of registratieformulieren. Het Bataljong is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die je vrijgeeft aan Het Bataljong worden gebruikt door een beperkt aantal medewerkers van Het Bataljong die er allen toe gebonden zijn de vertrouwelijkheid van die informatie te vrijwaren. In bepaalde gevallen krijgen derden wel toegang tot je gegevens, bijvoorbeeld als Het Bataljong samenwerkt met andere organisaties die die gegevens nodig hebben om de bijvoorbeeld de ticketverkoop of activiteit te kunnen realiseren. Voor de betaling van de tickets die je aankoopt, werkt Het Bataljong via de online betaaldienstverlener Mollie, die op haar beurt bepaalde persoonlijke gegevens zal verwerken (o.a. jouw bankrekeningnummer).

 

Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt

 

Het Bataljong heeft een aantal persoonlijke gegevens nodig om bepaalde diensten te kunnen verlenen:

 • De realisatie van onze ticketverkoop, workshops of activiteiten
 • Toegangscontrole
 • Bepaling van tarieven
 • Servicemailing voor en/of na uw bezoek
 • Contactname in geval van een programmawijziging of annulering
 • Contactname na invullen van het contactformulier op onze website
 • Tot stand brengen, onderhouden en/of uitvoeren van een contractuele band met de gebruiker
 • Continue verbetering van onze website
 • (eventueel in de toekomst:) Met het oog op direct marketing
 • Alle andere doeleinden waarvoor de gebruiker uitdrukkelijk het akkoord heeft verleend

 

Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens?

 

 1. De gegevens die je ons zelf meedeelt

 

Indien je ons contacteert via e-mail:

Wanneer je ons contacteert via e-mail (info@hetbataljong.be), verwerken wij jouw persoonsgegevens (e-mailadres, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, foto, … afhankelijk van wat je zelf in je e-mailbericht schrijft). Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en te antwoorden op jouw vragen, opmerkingen, enz. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Het Bataljong of deze van (een van) haar verwerker(s) (bv. hostingbedrijf), die eveneens strikt gebonden is tot vertrouwelijkheid m.b.t. jouw persoonsgegevens.

 

 

Gebruik van ons contactformulier op onze website:

Indien je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, vragen wij je bepaalde persoonsgegevens in te vullen (naam, e-mailadres, telefoonnummer). Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden om jouw vraag te beantwoorden.

 

 1. De gegevens die op basis van jouw gebruik van de website worden verzameld

 

Wij verzamelen gegevens over de manier waarop je gebruik maakt van onze diensten en website. Op die manier zijn wij in staat onze diensten nog beter af te stemmen op jouw noden en interesses. Wij maken bovendien gebruik van cookies (zie verder) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de diensten.

 

 1. De gegevens afkomstig van derden

 

Het Bataljong ontvangt jouw persoonsgegevens in principe niet via derden. Wij verzamelen of gebruiken trouwens geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven, tenzij wij van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

 

Het Bataljong zal de persoonsgegevens die het verwerkt niet langer bewaren dan nodig om de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden en waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, te bereiken.

 

De persoonsgegevens die je ons meedeelt in het kader van onze contractuele relatie of wanneer je ons een vraag stelt, worden bewaard gedurende een termijn die van belang is om je diensten te leveren of vragen te beantwoorden, rekening houdende met de contractuele en/of wettelijke verplichtingen die wij kunnen hebben om deze gegevens te bewaren. Zo is elke onderneming, Het Bataljong, bijvoorbeeld wettelijk verplicht om bepaalde documenten gedurende een zekere termijn te bewaren (contracten, facturen, …).

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd?

 

Wij streven naar de best mogelijke bescherming van jouw persoonsgegevens. Medewerkers van Het Bataljong, alsook deze van verwerkers of enige andere derde die strikt gebonden is tot de vertrouwelijkheid m.b.t. jouw persoonsgegevens, zijn opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens.

 

Bij een inbreuk in de beveiliging waaruit mogelijks een risico kan voortkomen voor jouw rechten en vrijheid, zijn wij gehouden dit datalek, de details en de mogelijke risico’s te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en dit zonder onredelijke vertraging en alleszins binnen de 72 uur nadat wij kennis hebben genomen van het mogelijke datalek.

 

Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens?

 

Als je na het lezen van deze privacyverklaring beslist om je gegevens door te geven aan onze organisatie, heb je op een geïnformeerde wijze toegestemd tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze verklaring staan beschreven.

 

Je behoudt ten allen tijde de volledige controle over jouw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Hierna wordt uiteengezet wat uw wettelijke rechten zijn m.b.t. uw persoonsgegevens.

 

 1. Het recht om je gegevens in te zien: Je hebt het recht om op ieder ogenblik aan ons te vragen welke gegevens wij over jou bezitten en/of in welke mate deze verwerkt worden.
 2. Het recht om je gegevens te verbeteren: Je mag ons te allen tijde verzoeken jouw onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of, indien deze onvolledig zijn, aan te vullen.
 3. Het recht om je gegevens te laten wissen: Je hebt het recht ons te verzoeken om zonder onredelijke vertraging je persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens niet nodig is voor het nakomen van een wettelijke verwerkings-verplichting die op Het Bataljong rust.
 4. Het recht om je kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing: de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing zal naar aanleiding van je verzoek onmiddellijk worden stopgezet.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen aan info@hetbataljong.be. Gelieve rekening te willen houden met het feit dat wij om bijkomende informatie (bijvoorbeeld een kopie van jouw identiteitskaart) kunnen vragen om je te kunnen identificeren vooraleer wij gevolg zouden geven aan jouw verzoek.

 

Klachten

 

Indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens een inbreuk is op de heersende privacywetgeving, heb je, onverminderd andere mogelijkheden van een voorziening in rechte of een administratief beroep, het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Je hebt tevens het recht om voor een Belgische rechtbank een voorziening in rechte in te stellen tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer jouw klacht niet behandeld wordt, indien je binnen de drie maanden geen informatie hebt gekregen over de vooruitgang of de uitkomst van jouw klacht of wanneer je je verongelijkt voelt door het juridisch bindend besluit dat de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft genomen.

 

Onverminderd jouw recht om bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen, heb je ook het recht om een voorziening in rechte in te stellen tegen en eventueel, voor zover je dit effectief in detail kan aantonen, een schadevergoeding te vragen van de verwerkingsverantwoordelijke indien je de mening toegedaan bent dat jouw rechten uit hoofde van de heersende privacywetgeving geschonden zijn.

 

Foto’s

 

Bij deelname aan activiteiten van Het Bataljong kunnen er foto’s of videobeelden gemaakt worden. Deze kunnen gepubliceerd worden op onze website, via social media of in de geschreven pers. Dit gaat vooral om beelden van de uitvoerders en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan je hierop als toeschouwer herkenbaar zijn. Indien je niet akkoord gaat met het maken en verspreiden van beeldmateriaal waarop je te zien bent en deze wil laten verwijderen, kan je ons contacteren via info@hetbataljong.be.

 

Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van jouw internetbrowser. Weet wel dat bepaalde functionaliteiten van de website niet langer zullen werken als je de cookies uitschakelt.

 

Het Bataljong kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Updates

 

Deze privacyverklaring kan mogelijk aangepast worden naar aanleiding van gewijzigde diensten of veranderingen in de privacywetgeving. In dat geval zetten we een melding op onze website.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze privacyverklaring valt onder de uitsluitende toepassing van het Belgische recht. In geval van een betwisting over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze privacyverklaring, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

 

Vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen zouden worden, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wederzijdse intentie om het geschil eerst minnelijk proberen op te lossen door elkaar rechtstreeks te contacteren.

 

Vragen en feedback

 

Als u vragen heeft of verdere uitleg had gewenst over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

 

Het Bataljong vzw

KBO-nr.: 0628.721.039

Adres: Harelbeeksestraat 11, 8500 Kortrijk

Website: www.hetbataljong.be

E-mail: info@hetbataljong.be